Podmínky vstupu pro návštěvníky festivalu Všudybud

Zakoupením vstupenky a označením pomocí identifikačního náramku je uzavřena mezi účastníkem festivalu a jeho organizátorem smlouva o účasti na akci „Všudybud“. Každý návštěvník festivalu, který zakoupil vstupenku v předprodeji, obdrží při vstupu na festival identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu.

Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky, obdržením náramku) zavazuje v celém areálu festivalu a na všech ostatních místech, kde probíhá festival, dodržovat následující podmínky účasti na festivalu:

Pro účastníky festivalu platí přísný zákaz:

• vnášení a užívání skleněných nádob všeho druhu, natlakovaných předmětů, skla či skleněných předmětů, politických a reklamních materiálů, drog, toxických a omamných látek, zbraní (bodných, sečných, střelných, apod.), nůžek, laserových ukazovátek, výbušných látek (trhavin, třaskavin a výbušných hořlavin), hořlavin, parfémů, laků nebo deodorantů ve spreji nad obsah 100 ml a jiných nebezpečných předmětů, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů rozhoduje pořadatel festival.
• používání a rozdělávání otevřeného ohně v areálu festivalu
• vstupu se psy a jinými zvířaty do areálu festivalu (o výjimce rozhoduje pořadatel)
• rozdávat či umisťovat v areálu festivalu jakékoli propagační a reklamní materiály či provozovat v průběhu festivalu jakékoli marketingové či reklamní aktivity bez povolení organizátora

Organizátor festivalu je oprávněn:

• vyvést účastníka festivalu pomocí pracovníků bezpečnostní agentury z areálu festivalu při porušení těchto podmínek, jiných právních předpisů, pokynů pořadatele, nebo pokud shledá účastníkovo chování nepřístojným
• dávat nezbytné pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezvadného průběhu festivalu, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku
• měnit program festivalu v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících, apod.) včetně předčasného ukončení jednotlivých koncertů či celého festivalu

Účastník festivalu se zavazuje:

• podrobit se osobní bezpečnostní kontrole své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob na festivalu (odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do areálu festivalu)
• udržovat čistotu a pořádek
• chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům festivalu a jeho pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh festivalu chovat se tak, aby nemohlo dojít k poškození areálu festivalu a jakéhokoli vybavení umístěného v areálu festivalu
• nevjíždět automobilem do areálu a mimo vyhrazené komunikace a parkoviště
• odevzdat předměty nalezené v areálu festivalu zástupci organizátora festivalu
• nahlásit zástupci organizátora festivalu závadu, která by mohla způsobit ohrožení bezpečnosti osob nebo poškození majetku
• uvědomit zástupce organizátora festivalu, pokud zpozoruje zranění jakékoli osoby
• prokázat se při každém vstupu do areálu identifikačním náramkem na zápěstí, který obdrží po předložení vstupenky při vstupu na festival
• dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy
• nepoužívat neoprávněně logo nebo chráněné ochranné známky festivalu
• dodržovat pravidla evakuace a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci v případě evakuace areálu festivalu

Účastník festivalu:

• se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost
• bere na vědomí, že festival se koná za každého počasí
• bere na vědomí, že při sejmutí identifikačního náramku se stává tato smlouva neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu na festival
• odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí (náhrada škod způsobených účastníkem festivalu bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky)
• souhlasí s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů jeho osoby (včetně jeho nezletilého dítěte) pro umělecké, zpravodajské, propagační a reklamní účely, a to bez nároku na odměnu

Každý účastník festivalu, který svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedených v zákoně č. 140 / 1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen “TZ” – Trestní zákoník) nebo přestupku bude z areálu festivalu vyveden a předán Policii ČR, tzn. ten, kdo:
• úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění (§ 180 TZ – tedy hrozí-li bezprostřední nebezpečí velkého rozsahu: např. požár, povodeň)
• nabízí účastníkům festivalu omamnou nebo psychotropní látku (§ 187 TZ)
• svádí účastníky festivalu ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu (§ 188a TZ)
• šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby (§ 190 TZ)
• užije násilí proti skupině účastníků festivalu nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví (§ 196 TZ)
• veřejně hanobí některý národ, jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání, apod. (§ 198 TZ)
• veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě (§ 198a TZ)
• veřejně šíří poplašnou zprávu (§ 199 TZ – např. bezdůvodné oznámení o uložení výbušniny nebo bezdůvodné volání o pomoc, apod.)
• se dopustí hrubé neslušnosti nebo výtržnosti (§ 202 TZ – např. rušení průběhu koncertu, napadení některého účastníka festivalu, apod.)
• způsobí jinému účastníkovi festivalu úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví (§ 224 TZ)
• užije násilí vůči jinému účastníkovi festivalu v úmyslu zmocnit se cizí věci (§ 234 TZ)
• zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc v areálu festivalu a způsobí tak škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou (§ 257 TZ)

Organizátor festivalu:

• neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů organizátorem a v přímé souvislosti s tímto porušením
• nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami

Za realizační tým festivalu Všudybud sestavil, Ondřej Víteček.

V České Lípě, dne 4.5.2014